PASSAGE DE GRADE

PROGRAMMES

OK Ceint Blanc 1 barr.jpg
OK Ceint Blanc 2 barr.jpg
OK Ceinture jaune.jpg

Présentation libre, sous réserve d'une régularité aux cours ainsi que le nombre de présences

et le temps de pratique nécessaire.

7ème Kyu
Programme passage
Programme passage
6ème Kyu
Programme passage
5ème Kyu
Ceinture blanche
1ère barrette

Temps minimum de pratique :

2 mois comprenant 16 cours

Ceinture blanche
2ème barrette

Temps minimum de pratique :

2 mois comprenant 16 cours

Ceinture jaune

Temps minimum de pratique :

2 mois comprenant 16 cours

Positions

Heisoku Dashi

Musubi Dashi

Hashiji Dashi

Heiko Dashi

Shizentai

Zen Kutsu Dashi

Kokutsu Dashi

Positions

Heisoku Dashi

Musubi Dashi

Hashiji Dashi

Heiko Dashi

Shizentai

Zen Kutsu Dashi

Kokutsu Dashi

Positions

Heisoku Dashi

Musubi Dashi

Hashiji Dashi

Heiko Dashi

Shizentai

Zen Kutsu Dashi

Kokutsu Dashi

Techniques

Choku Tsuki

OI Tsuki

Gedan Barai

Age Uke

Mae Geri Keage & Kekomi

Shuto Uke

Gyaku Tsuki

Soto Uke

Mawashi Geri 

Techniques

Choku Tsuki

OI Tsuki

Gedan Barai

Age Uke

Mae Geri Keage & Kekomi

Shuto Uke

Gyaku Tsuki

Soto Uke

 Mawashi Geri 

Techniques

Choku Tsuki

OI Tsuki

Gedan Barai

Age Uke

Mae Geri Keage & Kekomi

Shuto Uke

Gyaku Tsuki

Soto Uke

Mawashi Geri 

Gohon Kumit

Sanbon Kumite 1

Kumite

Kata

Heian SHODAN

Heian NIDAN

OK Ceinture orange X.jpg
4ème Kyu
Programme passage

Temps minimum de pratique :

6 mois comprenant 48 cours

Ceinture orange

Positions

Kiba Dashi

Shiko Dashi

Techniques

Kara Tsuki

Uchi Uke

Otoshi Uke

Haiwan Morote Uke

Yoko Geri Keage & Kekomi

Nukite

Kizami Tsuki

Sukui Uke

Kumite

Gohon Kumite

Sanbon Kumite 2 & 3

Kihon Ippon Kumite

Kata

Heian Sandan

OK Ceinture brune.jpg
Programme passage
1er Kyu
Ceinture noire

Temps minimum de pratique :

12 mois comprenant 84 cours

Gohon Kumit

Sanbon Kumite 1

Kumite

Kata

Heian SHODAN

Heian NIDAN

ceinture_verte.jpg
3ème Kyu
Programme passage

Temps minimum de pratique :

8 mois comprenant 56 cours

Ceinture verte

Positions

Neko Ashi Dashi

Techniques

Shuto Uchi

Tate Shuto Uke

Juji Uke

Mikazuki Geri

Renzoku Waza Empi

Haishu Uke

Ushiro Geri

Kake Uke

Te Osae Uke

Uraken 

Renzoku Waza : 

positions de base

Kumite

Sanbon Kumite 1, 2  & 3

Kihon Ippon Kumite

Heian Yondan

Kata

OK Ceinture noire.jpg
Programme passage
1ère Dan
Ceinture noire

Temps minimum de pratique :

12 mois comprenant 96 cours

Avoir 18 ans. Etre membre

du Shin Dojo Kai depuis 2 ans

Gohon Kumit

Sanbon Kumite 1

Kumite

OK Ceinture bleue.jpg

Kata

Heian SHODAN

Heian NIDAN

2ème Kyu
Programme passage

Temps minimum de pratique :

10 mois comprenant 70 cours

Ceinture bleue

Positions

Ren Tsuki

Uchi Komi

Haiwan Uke

Tettsui Uke & Uchi

Fumikomi

Hiza Geri

Te Nagashi Uke

Ura Mawashi Geri

Sokumen Awase Uke

Tate Tsuki

Ura Tsuki

Jiu Ippon Kumite :

10 attaques

Techniques

Kumite

Kihon Ippon Kumite

Jiyu Ippon Kumite :

niveau 1 / sur place

Heian Godan

Kata

OK Ceinture noire.jpg
Programme passage
2ème Dan
Ceinture noire

Temps minimum de pratique :

2 ans 

Avoir 20 ans. Etre membre

du Shin Dojo Kai depuis 2 ans

Positions

Fudo Dashi

Techniques

Morote Uke

Nagashi Tsuki

Yoko Jiju Uke

Haito Uke & Uchi

Mae Ude Hineri Uke

Haiwan Nagashi Uke

Tsukami Uke

Heiko Tsuki

Yama Tsuki

Renzoku Waza :

positions avancées

Positions

Kake Dashi 

Tsuru Ashi Dashi

Teisho Uke & Uchi

Harai Uke

Kagi Tsuki

Sokumen Gyaku Tsuki

Seiriyuto Uke & Uchi

Keke te

Techniques

Positions

Sanshin Dashi

Techniques

Mae Kakato Geri

Mae Sokuto Geri

Mae Tsumasaki Geri

Kin Geri

Nidan Geri

Komawashi Geri

Sokuto Oase Uke

Sokutei Osae Uke

Ashibo Kake Uke

Ashikubi Kake Uke

Keito Uke

Koken Uke & Uchi

Hirabazami

Kumite

Kihon San Nin Kumite

Jiyu Ippon Kumite :

niveau 1 / sur place

Jiyu Kumite

Kata

Tekki Shodan

Kumite

Happo Kumite

Jiyu Ippon Kumite :

niveau 1 / sur place & en déplacement

Jiyu Kumite

Kata

Bassai Dai

Kanku Dai

Kumite

Jiyu Ippon Kumite :

niveau 1 / sur place & en déplacement

Jiyu Ippon Kumite :

niveau 2 / sur place

Jiyu Kumite

Kata

Tekki Nidan

Bassai Sho

Kanku Sho

Empi

Jion

Logo Shin Dojo Kai petit.jpg

SHIN DOJO KAI - KARATE BRAINE L'ALLEUD