top of page
Logo Shin Dojo Kai.jpg

PROGRAMME

7ème Kyu

Programme pour obtenir la ceinture blanche 1ère barrette (7ème kyu).

Temps minimum de pratique: 2 mois comprenant 16 cours.

Positions

Heisoku Dachi

Musubi Dachi

Hachiji Dachi

Heiko Dachi

Shizentai

Zen Kutsu Dachi

Kokustu Dachi


Techniques

Choku Tsuki

Oi Tsuki

Gedan Barai

Age Uke

Mae Geri Keage & Kekomi

Shuto Uke

Gyaku Tsuki

Soto Uke

Mawashi Geri


Kumite

GOHON KUMITE

SANBON KUMITE 1


Kata

Heian SHODAN

Heian NIDAN


6ème Kyu

Programme pour obtenir la ceinture blanche 2ère barrette (6ème kyu).

Temps minimum de pratique: 2 mois comprenant 16 cours.

Même programme que 7ème kyu


5ème Kyu

Programme pour obtenir la ceinture jaune (5ème kyu).

Temps minimum de pratique: 2 mois comprenant 16 cours.

Même programme que 7ème kyu

4ème Kyu

Programme pour obtenir la ceinture orange (4ème kyu).

Temps minimum de pratique: 6 mois comprenant 48 cours.

Le programme de 7ème kyu à 5ème kyu (ceinture jaune)

ET

Positions

Kiba Dachi

Shiko Dachi


Techniques

Kara Tsuki

Uchi Uke

Otoshi Uke

Haiwan Morote Uke

Yoko Geri Keage & Kekomi

Nukite

Kizami Tsuki

Sukui Uke


Kumite

GOHON KUMITE

SANBON KUMITE 2 & 3

KIHON IPPON KUMITE


Kata

Heian SANDAN


3ème Kyu

Programme pour obtenir la ceinture vert (3ème kyu).

Temps minimum de pratique: 8 mois comprenant 56 cours.

Le programme de 7ème kyu à 4ème kyu (ceinture orange)

ET

Positions

Neko Ashi Dachi


Techniques

Shuto Uchi

Tate Shuto Uke

Juji Uke

Mikazuki Geri

Renzoku Waza Empi

Haishu Uke

Ushiro Geri

Kake Uke

Te Osae Uke

Uraken

Renzoku Waza: positions de base


Kumite

SANBON KUMITE 1,2 & 3

KIHON IPPON KUMITE


Kata

Heian YONDAN


2ème Kyu

Programme pour obtenir la ceinture bleue (2ème kyu).

Temps minimum de pratique: 10 mois comprenant 70 cours.

Le programme de 7ème kyu à 3ème kyu (ceinture vert)

ET

Techniques

Ren Tsuki

Uchi Komi

Haiwan Uke

Tettsui Uke & Uchi

Fumikomi

Hiza Geri

Te Nagashi Uke

Ura Mawashi Geri

Sokumen Awase Uke

Tate Tsuki

Ura Tsuki

Jiyu Ippon Kumite : 10 attaques


Kumite

KIHON IPPON KUMITE

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 1, sur place


Kata

Heian GODAN


1er Kyu

Programme pour obtenir la ceinture marron (1er kyu).

Temps minimum de pratique: 12 mois comprenant 84 cours.

Le programme de 7ème kyu à 2ème kyu (ceinture bleue)

ET

Position

Fudo Dachi


Techniques

Morote Uke

Nagashi Tsuki

Yoko Jiju Uke

Haito Uke & Uchi

Mae Ude Hineri Uke

Haiwan Nagashi Uke

Tsukami Uke

Heiko Tsuki

Yama Tsuki

Renzoku Waza: positions avancées


Kumite

KIHON SAN NIN KUMITE

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 1, sur place

JIYU KUMITE


Kata

TEKKI SHODAN


1er Dan

Programme pour obtenir la ceinture noire 1er dan.

Temps minimum de pratique: 12 mois comprenant 96 cours.

Avoir 18 ans.

Etre membre du Shin Dojo Kai depuis 2 ans.

Le programme de 7ème kyu à 1er kyu (ceinture marron)

ET

Position

Kake Dachi

Tsuru Ashi Dachi


Techniques

Teisho Uke & Uchi

Harai Uke

Kagi Tsuki

Sokumen Gyaku Tsuki

Seiriyuto Uke & Uchi

Kake te


Kumite

HAPPO KUMITE

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 1, sur place & en déplacement

JIYU KUMITE


Kata

BASSAI DAI

KANKU DAI


2ème Dan

Programme pour obtenir la ceinture noire 2ème dan.

Temps minimum de pratique: 2 ans.

Avoir 20 ans.

Etre membre du Shin Dojo Kai depuis 2 ans.

Le programme de 7ème kyu à 1er dan (ceinture noire)

ET

Position

Sanshin Dachi


Techniques

Mae Kakato Geri

Mae Sokuto Geri

Mae Tsumasaki Geri

Kin Geri

Nidan Geri

Komawashi Geri

Sokuto Osae Uke

Sokutei Osae Uke

Ashibo Kake Uke

Ashikubi Kake Uke

Keito Uke

Koken Uke & Uchi

Hirabazami


Kumite

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 1, sur place & en déplacement

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 2, sur place

JIYU KUMITE


Kata

TEKKI NIDAN

BASSAI SHO

KANKU SHO

EMPI

JION


3ème Dan

Programme pour obtenir la ceinture noire 3ème dan.

Temps minimum de pratique: 3 ans.

Avoir 25 ans.

Etre membre du Shin Dojo Kai depuis 3 ans.

Le programme de 7ème kyu à 2ème dan (ceinture noire)

ET

Techniques

Mawashi Tsuki

Heiken

Ippon Ken

Hiraken

Washide


Kumite

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 1, sur place & en déplacement

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 2, sur place & en déplacement

JIYU IPPON KUMITE, Niveau 3, sur place

JIYU KUMITE


Kata

TEKKI SANDAN

HANGETSU

GANKAKU

JITTE

NIJUSHIHO

WANKAN

bottom of page